สิทธิการยกเว้นภาษีสำหรับที่พักอาศัยใหม่ 2555

สิทธิการยกเว้นภาษีสำหรับที่พักอาศัยใหม่ 2555

การยกเว้นภาษีสำหรับที่พักอาศัย

หลังจากที่รัฐบาลได้มีมาตรการด้านภาษีออกมาตัวหนึ่ง นั่นคือ “มาตรการภาษีบ้านหลังแรก” โดยกรมสรพากร ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 ด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้มีเงินได้ให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ประกอบดังนี้

  1. ต้องเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ และต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2554- 31 ธันวาคม 2555
  2. ผู้ซื้อต้องต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิครั้งแรกในการซื้อที่อยู่อาศัย และมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ
  3. ใช้สิทธิยกเว้นภาษีใน 5 ปี นับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนโอนเป็นเวลาต่อเนื่อง 5 ปี เป็นจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละปี ตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุด 10% ของราคาที่ซื้อ แต่รวมแล้วไม่เกิน 500,000 บาท
  4. เมื่อคำนวณภาษีตามปกติแล้วได้จำนวนภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายเท่าไหร่ ก็ให้นำสิทธิยกเว้นภาษีนี้ไปหักออกจากภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายในแต่ละปีได้ทันที

สิทธิยกเว้นภาษีต่อภาษี = (ค่าซื้อไม่เกิน 5,000,000 X 10%) / 5 ปี

ยกตัวอย่าง ซื้อบ้านเดี่ยว เมื่อเดือนธันวาคม 2554 ราคา 5,000,000 บาท โอนกรรมสิทธิ์ในเดือนสิงหาคม 2555 สามารถเริ่มต้นใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ภายใน 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปีภาษี 2555-2559 เป็นจำนวนเท่าๆ กันคือ 100,000 บาทต่อปี เมื่อรวมแล้วจึงเท่ากับ 500,000 บาท

ข้อควรปฎิบัติเกี่ยวกับมาตรการภาษีที่พักอาศัยใหม่

  1. วันที่หรือระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ กฎหมายกำหนดต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิภายใน 31 ธันวาคม 2555 
  2. การกำหนดให้ต้องถือครองกรรมสิทธิอย่างน้อย 5 ปี ในระหว่าง 5 ปีนี้นี้ จะไม่สามารถขายต่อได้ เพราะถ้าทำผิดหลักเกณฑ์มาตรการภาษีจะถูกตัดสินสิทธิยกเว้นภาษีตั้งแต่ปีภาษีแรกที่ได้ใช้สิทธิ และต้องถือว่ายังไม่ได้เสียภาษีในเวลาที่กำหนด และต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน สำหรับภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นมาแล้วด้วย
  3. ภาษีที่จะได้รับยกเว้นจากกรณีนี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน ซึ่งถ้าหากมีเงินได้ไม่ได้เกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีก็จะไม่มีภาษีที่จะเอาไปใช้สิทธิยกว้น เช่น ท่านที่มีรายได้ทั้งปีไม่ถึง 240,000 บาท หรือเงินได้สุทธิหลังหักลดหย่อนแล้วไม่ถึง 150,000 บาท มาตรการนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร หรือบางทีมีเงินได้สุทธิไม่มากจึงได้รับสิทธิยกเว้นไม่เต็มตามจำนวนสูงสุดที่สามารถใช้สิทธิได้เป็นต้น 

ดังนั้นหากท่านได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีสำหรับที่พักอาศัยใหม่ ควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ให้ถูกต้อง เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง