บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็น "คนต่างด้าว" สามารถซื้อบ้าน-ที่ดินได้หรือไม่

บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็น คนต่างด้าว" สามารถซื้อบ้าน-ที่ดินได้หรือไม่

คนต่างด้าว

บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว และยังคงถือสัญชาติไทยเหมือนเดิม ไม่ได้สละสัญชาติไทย ที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวจะซื้อบ้านพร้อมที่ดินหลังจากสมรสแล้ว โดยคนไทยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และให้คนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะปลูกบนที่ดินนั้นได้หรือไม่

รายละเอียดมีดังนี้

  • คนไทยจดทะเบียนสมรสกับคนต่างด้าวและยังถือสัญชาติไทย มีสิทธิ์ซื้อที่ดินเพื่อเป็นสินส่วนตัวได้ แต่ซื้อเพื่อเป็นสินสมรสร่วมกับคนต่างด้าวไม่ได้ ในกรณีที่ซื้อเพื่อเป็นสินส่วนตัว ทั้งคู่ต้องบันทึกยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันในหนังสือรับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดินว่า เงินทั้งหมดที่นำมาซื้อที่ดินเป็นสินส่วนตัวของคนไทยแต่เพียงฝ่ายเดียว มิใช่สินสมรส หรือถ้าคนไทยสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าเงินทั้งหมดที่นำมาซื้อที่ดินเป็นสินส่วนตัว ก็สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องบันทึกถ้อยคำของคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าว
  • คนไทยจดทะเบียนสมรสกับคนต่างด้าวและยังถือสัญชาติไทย มีความประสงค์จะซื้อบ้านพร้อมที่ดิน สามารถซื้อได้โดยบุคคลสัญชาติไทย และสามีที่เป็นคนต่างด้าว ต้องบันทึกยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเงินที่บุคคลสัญชาติไทยนำมาซื้อที่ดินทั้งหมดเป็นสินส่วนตัวของบุคคลสัญชาติไทยแต่เพียงฝ่ายเดียว มิใช่สินสมรสพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้กับผู้ขอได้ และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะทะเบียนฯ แล้ว ที่ดินย่อมตกเป็นสินส่วนตัวของบุคคลสัญชาติไทย
  • กรณีให้คนต่างด้าวเป็นผู้ซื้อเฉพาะบ้าน เนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้เฉพาะสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าวเท่านั้น ไม่ได้ห้ามการถือกกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้นถ้าเป็นการซื้อเฉพาะบ้านที่ไม่เกี่ยวกับที่ดิน คนต่างด้าวจึงย่อมซื้อบ้านได้ แต่ถ้าคนไทยแยกซื้อที่ดินเพื่อถือที่ดินแทนคนต่างด้าว หรือเพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าวจะไม่สามารถซื้อที่ดินได้ และหากคนไทยให้ถ้อยคำเป็นเท็จว่าเป็นเงินที่นำมาซื้อที่ดินเป็นสินส่วนตัวของตน ก็จะมีความผิดทั้งตามประมวลกฎหมายที่ดินและมีความผิดทางอาญาด้วย
  •  สำหรับคนต่างด้าวจะขอซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ ต้องเป็นคนต่างด้าวที่นำเงินมาลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่ได้ไม่เกิน 1 ไร่ และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ตามนัยมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

ดังนั้น หญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สมรสกับคนต่างด้าว แต่ยังไม่ได้สละสัญชาติไทยยังคงมีสิทธิถือครองที่ดินได้เช่นเดียวกับคนสัญชาติไทย แต่ถ้าได้สละสัญชาติไทยแล้ว มีสิทธิขอได้มา ซึ่งที่ดินได้ ตามนัยมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินกรณีถือครองที่ดินก่อนสละสัญชาติไทย ต่อมาเมื่อได้สละสัญชาติไทย ก็ให้คงมีสิทธิถือที่ดินได้เท่าที่คนต่างด้าวนั้นจะพึงมี ตามนัยมาตรา 87 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น ที่อยู่อาศัยครอบครัวละไม่เกิน 1 ไร่ นอกจากนั้นให้ทำการจำหน่ายรายละเอียดกรณีคนต่างด้าวขอได้มาซึ่งที่ดิน ตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

รายละเอียดเพิ่มเติม: Website กรมที่ดิน www.dol.go.th หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อสอบถามสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2221-9189